اطلاعات فنی فرم تقاضاي اشتغال

فرم تقاضاي اشتغال

تذکر : به فرم هایی که کامل نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصات فردی
* نام :    
* نام خانوادگی :    
* نام پدر :    
* شماره شناسنامه :    
کد ملی :    
محل صدور :    
* تاریخ تولد :    
* جنسیت :    
* وضعیت تاهل :    
وضعیت تحصیلی
مدرك تحصيلي(مقطع) :    
رشته تحصيلي :    
گرايش تحصيلي :    
سال اخذ مدرك :    
معدل كتبي :    
دانشگاه :    
شهر :    
تجربه مرتبط (به سال) :    
سابقه كار مرتبط بيمه (به سال) :    
تخصص غير مرتبط با رشته تحصيلي(فن و حرفه)
تخصص :    
تجربه مرتبط (به سال) :    
سابقه كار مرتبط بيمه (به سال) :    
ساير مدارك تخصصي
مدارک تخصصی : گواهينامه رانندگي پايه 1     گواهينامه رانندگي ويژه     گواهينامه فني و حرفه اي     گواهينامه رانندگي موتور سيكلت        
تجربه مرتبط (به سال) :    
سابقه كار مرتبط بيمه (به سال) :    
سوابق ايثار گري
رزمنده :    
جانباز :    
آزاده :    
خانواده شاهد( نسبت درجه 1) :    
خانواده مفقودالاثر( نسبت درجه 1) :    
آدرس محل سكونت و تلفن تماس
استان :    
شهرستان :    
آدرس :    
کدپستی :    
شماره تلفن محل سكونت به همراه كد شهرستان :    
شماره تلفن اضطراري :    
شماره تلفن محل كار به همراه كد شهرستان :    
*: