عناوین خبری :
امروز دوشنبه ، ۱۰ آذر ۱۳۹۹


لوح سبز جنوب در یک نگاه

یکی از اصول خدشه ناپذیر توسعه پایدار در هر کشوری حفظ محیط زیست، کاهش نشانزدهای
منفی (Envirmental impact ) زیست محیطی ناشی از توسعه صنعتی و حفظ وصیا نت از زیر
ساخت های اصلی در این بخش میباشد .
از این منظر حفاظت و صیانت از پوشش جنگلی کشور با توجه به عدم غنای کشور از نظر پوشش
جنگلی و قرار گرفتن کشور در زمره مناطق نیمه خشک بسیار حائز اهمیت می باشد و بایستی
ضمن عدم بهره برداری بی رویه از جنگلها طرحهای اصولی جنگلداری را به اجرا گذاشت.